Bjällermossen

Bjällermossen ligger sydost om Örsås kyrkby, öster om vägen mellan Assmebro och Drägved i höjd med Björlida

Beskrivning av området

Bjällermossen ligger i sydästra delen av Örsås i Svenljunga kommun, på gränsen mot Tranemo. Naturreservatet ingår i ett stort myrkomplex, Hästömossen. Hästömossen är en välvd mosse som i våtmarksinventeringen är ett klass 2-objekt. Bjällermossen är relativt orörd, det syns inga påtaliga tecken på mänsklig påverkan. Även skogen runt Bjällermossen är till största delen orörd, det är dock gallrat i en liten del av det västra hörnet. Objektet omgärdas av brukad skog och stora arealer ungskog framförallt i sydväst. Ute i mossen finns flera mindre skogsöar, här dominerar tall men det finns även inslag av gran och björk. Tallskogen ute på mossöarna är orörd. Det finns sparsamt med torrakor, högstubbar och lägor. Tallen är senvuxen och åldern varierar mellan 140-180 år. I den södra delen av området finns fina gransumpskogar med ett visst tallinslag. Även dessa sumpskogar är orörda med torrakor och lägor. Här finns signalarterna kattfotslav och stor revmossa. Kattfotslav indikerar dels att man har ett mikroklimat med konstant hög luftfuktighet, dels att det finns en kontinuitet av äldre träd.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Bjällermossens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande,
  • utplantera växt- eller djurart.

Föreskrifterna ovan gäller inte när förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs för naturreservatets vård och skötsel

 

Fakta

Bildat: 2011

Areal: ca 55 hektar

Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Kommun: Svenljunga