Örsås kulturstig/Röstorpsleden

 

HA�r A�r parkeringen vid stigens bA�rjan.
Här är parkeringen vid stigens början.

Strax öster om Örsåsgården på vägen mot Tittebo ligger Kulturstigen i Röstorp, Svenljunga kommun. Länk till Googlemaps

Lördagen den 5 juli 2004 invigde länsantikvarie Jan-Gunnar Lindgren kulturstigen i Röstorp i Örsås. Stigen löper genom de centrala delarna av ett 150 hektar stort röjningsröseområde från förhistorisk tid. Den är 2 km lång och tar besökaren förbi såvöl boplatser, gravar och fornåkrar som 1800-talets torplämningar. Röjningsröseområdet i Röstorp är ett av landets största och mest välbevarade fornåkerområden. Sedan 1990-talet har arkeologiska och landskapshistoriska undersökningar bedrivits här. I samband med dessa har viktig ny kunskap om skogsbygdens äldsta odlingshistoria framkommit. En vandring längs kulturstigen i Röstorp är således en resa genom flertusenårig bosättnings- och odlings- historia. På de idag skogsklädda höjderna ovanför ån Assman, fanns under förhistorisk tid ett välhävdat öppet jordbrukslandskap. Med hjälp av eld och yxa skapade de första bönderna här sina odlingsplöttar i skogen. Under bronsåldern blev odlingen allt mer stadigvarande och röjningen tilltog. Man plockade fortlöpande bort sten från sina åkerytor. Stenen kastades upp i flacka rösen och efter hand växte ett vidsträckt röjningsröselandskap fram på höjderna. Under mellersta järnåldern fanns flera samtida boplatser i röjningsröseområdet i Röstorp. Fynd från utgrävningarna visar att man ägnade sig åt textilhantverk, järnhantering och keramiktillverkning vid gårdarna. Fynden avslöjar också att man hade långhus, höll tamdjur och odlade korn på sina åkrar. Röseområdet övergavs någon gång under yngre järnåldern, då bosättningen och odlingen flyttade ned till markerna närmare Assman-till den plats där Röstorps by ligger än idag. Under historisk tid låg området som utmark till byn och utnyttjades då till bete, ved- och virkesuttag, kolning, svedjande etc. Så småningom skedde dock en viss återuppodling av fornåkrarna i Röstorp, då små torpställen etablerades på skogen under 1700-och 1800 talen.

PA? raststugan sitter det en flagga fA�r varje nation som A�r representerad i ledens gA�stbok. HA�r ser ni ena sidan av ingA?ngen.
På raststugan sitter det en flagga för varje nation som är representerad i ledens gästbok. Här ser ni ena sidan av ingången.

Kulturstigen i Röstorp har tillkommit genom ett samarbete mellan Örsås Byalag, Örsås Hembygdsförening, Svenljunga kommun/Kultur och Fritid samt en expert- grupp bestående av skogshistorikern Örjan Hill, kulturgeograferna Catharina Mascher och Pär Connelid och fotografen Jan Tåve. Längs stigen finns 12 skyltar med information i text och bild om områdets historia samt vad man kan se direkt på platsen. En karta över stigens sträckning genom röseområdet samt en sammanfattning av skylttexterna tillhandahålls i en broschyr som finns vid parkeringen. En timrad raststuga har iordningsställts utmed leden. Stigen ingår i ett EU-Leader+Sjuhärad-projekt och skyltarna innehåller dörför även information på engelska och tyska.

20171107_08364620171103_093417

20150516_123611

IMAG0360

IMAG0357